Adatkezelési tájékoztató

VULCANVIN Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

• www.tiliabadacsony.hu

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők www.tiliabadacsony.hu/privacy-policy címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikori módosítsa. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Adatkezelő neve: VULCANVIN Kft.

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Cégjegyzékszáma:  19-09-504324

Adószáma: 11672290-2-19

E-mail: info@neptunbadacsony

Telefonszám: +36 87 431 293

Az adatvédelmi képviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Az adatkezelés célja

A VULCANVIN Kft. tevékenysége éttermi szolgáltatás és rendezvények lebonyolításáa. Az adatkezelés ezen célok megvalósítását szolgálja a kapcsolattartási adatok kezelése révén.

Adatkezelés alapvető célja a kapcsolatfelvétel, asztalfoglalás, árajánlat küldése, továbbá a kapcsolattartás, marketing célú megkeresés.

A kezelt adatok köre

1. Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

2. Cookie-k (Sütik)

2.1 A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a webfolio.hu és a fotofolio.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A webfolio.hu és a fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az webfolio.hu és a fotofolio.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

2.4. A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó 2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:

2.5. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája

ezt kérlek ide tegye be az informatikus. Köszönöm!

2.6. Az Ön által megadott személyes adatok

Az VULCANVIN Kft. az Ön adatait előzetes tájékoztatáson alapuló, kifejezett és önként megadott hozzájárulásával kezeli az asztalfoglalás, helyszínfoglalás érdekében.

Ön a hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, költségmentesen visszavonhatja a fenti pontban megjelölt e-mail címre küldött nyilatkozattal. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy az asztalfoglalás tárgyában szolgáltatást nyújtani– annak természetéből adódóan – csak akkor tudunk, ha bizonyos adatai (név, telefonszám, email cím) kezeléséhez hozzájárul.  

Az Ön által esetlegesen Adatkezelő tudomására hozott Különleges adatot az Ön kérése alapján, az Ön kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli.

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és jogalapja:

Személyes adatAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés időtartama
Névazonosításaz Ön hozzájárulásaaz Ön által megadott adatokA szolgáltatás igénybevétele és további marketing célú
E-mail címazonosítás / kapcsolattartás
Telefonszám; ételallergiaazonosítás / kapcsolattartás

Az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó adatokat Adatkezelő az asztalfoglalás szolgáltatás nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatá teljesítéséhez szükséges mértékben, az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata és jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az ezekben foglalt célokból és az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható.

A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:

Adatkezelő neve: VULCANVIN Kft.

Postai cím: 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

E-mail: info@neptunbadacsony.hu

A fenti elérhetőségek bármelyikén Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja, hogy a VULCANVIN Kft. Önt a jövőben megkeresse, vagy adatait bármilyen módon kezelje vagy az továbbításra kerüljön.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés a fenti 2.6. pontban foglaltak szerint valósul meg, ezen adatok esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, így különösen az alábbiak: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáférés

Ön jogosult visszajelzést kapni az VULCANVIN Kft. részéről, ha személyes adatainak kezelése folyamatban van. Jogosult továbbá a kezelt személyes adataihoz hozzáférni, azokról papír alapon vagy elektronikus úton másolatot kapni.

Ön az alábbi információkra jogosult a kezelt személyes adataival kapcsolatban: adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az adatok forrása.

Jogosult továbbá arra, hogy ha személyes adatait a VULCANVIN Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítja, az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról tájékoztatást kapjon.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat az VULCANVIN Kft. késedelem nélkül helyesbítse, hiányos személyes adatait kiegészítse.

Törlés

Ön jogosult arra, hogy a VULCANVIN Kft. késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre.

Kezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből lehet a személyes adatait kezelni.

Tiltakozás a kezelés ellen

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, amely esetben azonban az együttműködés feltételeinek való meg nem felelés miatt a VULCANVIN Kft., mint a szolgáltatást nyújtó jogosulttá válik a felmondásra vagy az elállásra.

Adathordozhatóság

Ön jogosult arra, hogy a kezelt adatait jól olvasható formában megkapja, egyben ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Panasz felügyeleti hatósághoz

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai tekintetében panasszal élhet az VULCANVIN Kft. felé a honlapján közzétett adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információt és rendelkezéseket az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely https://tiliabadacsony.hu internetes webcímen elérhető, vagy kérésére Adatkezelő azt rendelkezésére bocsátja.

Ön bármikor jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), ha a megítélése szerint a személyes adatai kezelése sérti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, pf. 5.

telefon: +36-1-391-1400

fax: +36-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén Ön az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.

Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos információk

Az Ön adatait számítógépes rendszerben rögzítjük.

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:
Dotroll Kft.,

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Elérhetőségek: +36 – 1 – 432 – 3232

E-mail: support@dotroll.com

Megismert adatok köre: www.tiliabadacsony.hu domain weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező emailek.

Számlázás:

Vulcanvin Kft.

cím: 8261 Badacsony, Római út 170.

Email: info@neptunbadacsony.hu

Tel: +36 87 431 293

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Könyvelés:
Admirál Könyvelőiroda

cím: 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 8.

Email: admiralkonyveles@gmail.com

Tel: +36 83 319 330

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Hírlevél: (ha lesz) ….

cím: ….

Email: ….

Tel: ….

Megismert adatok köre: kiállított számlák

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A fentiek szerinti az asztalfoglalás szolgáltatás igénybevételével Ön tudomásul veszi a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és egyúttal kifejezett, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez, valamint azok jelen adatvédelmi tájékoztató és Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata szerinti továbbításához.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás megadása önkéntességen alapul, arra Ön nem köteles.

Budapest, 2024.03.25.